Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle www.fotografmiddelfart.dk tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Billeder solgt af www.fotografmiddelfart.dk forbliver www.fotografmiddelfart.dk ejendom og skal returneres senest 7 dage efter anvendelsen. Således omfatter et salg alene en udnyttelsesret. Igen medmindre andet er aftalt.

Billederne må kun anvendes til det på forhånd aftalte formål.

Køber skal fremsende specificeret beskrivelse af billedernes anvendelse samt dokumentation, eksempelvis i form af publikation.

Ved al offentliggørelse skal ”Foto: www.fotografmiddelfart.dk” anføres i bylinen.

De købte udnyttelsesrettigheder til det enkelte billede gælder kun i Danmark, medmindre andet er aftalt.

Ansvaret for anvendelsen af de af www.fotografmiddelfart.dk solgte udnyttelses- rettigheder påhviler fuldt og helt køber. Således kan www.fotografmiddelfart.dk ikke på nogen måde gøres ansvarlig for anvendelsen, idet salget sker med det udtrykkelige forbehold, at afbildede personer eller motiver kan have selvstændige rettigheder, der skal iagttages af køber. De på billederne værende personers tilladelse til offentliggørelse eller tredjemands ophavsret til motiv forudsættes således indhentet af køber.

Ved anvendelse af modelfoto skal ordet “modelfoto” bringes.

Billeder må ikke udsættes for sammenklipning, sammenkopiering eller elektronisk manipulation uden www.fotografmiddelfart.dks tilladelse.

Elektronisk lagring må ikke finde sted uden www.fotografmiddelfart.dks tilladelse. Undtaget er elektronisk håndtering i den periode (timer/døgn), der er nødvendig for den aktuelle produktion.

Indscanninger skal fjernes fra købers elektroniske lager straks efter brug.

Billeder på internet skal publiceres i lav opløsning. Publiceringsretten gælder kun for en aftalt periode.

For beskadiget eller bortkommet materiale har www.fotografmiddelfart.dk ret til erstatning.

Alle priser er ekskl. moms; betaling er netto kontant.

Såfremt betaling sker efter forfaldsdagen, er www.fotografmiddelfart.dk berettiget til at beregne renter af udestående saldo fra forfaldsdagen med 2% per påbegyndt måned.

Refusion af stedfunden betaling for ikke-anvendte billeder kan ikke finde sted.

www.fotografmiddelfart.dk hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte billede.

Copyright information

Copyright www.fotografmiddelfart.dk. Alle fotografier er fotografernes ejendom, og tekst og html-filer er www.fotografmiddelfart.dk ejendom. Billeder taget i www.fotografmiddelfart.dk, der ligges på nettet i markedsførningsregi og de sociale medier, siger kunden god for ved booking af fotografen. Ønsker i ikke billederne kan benyttes på www.fotografmiddelfart.dk hjemmesiden eller på de sociale medier, skal i oplyse skriftligt herom.

Fotografier er beskyttet efter “Lov om ophavsret”.

Det er ikke tilladt at reproducere, lagre eller manipulere et fotografi uden www.fotografmiddelfart.dks skriftlige tilladelse.

“Lov om ophavsret” tillader efter §12 stk. 2 nr. 4 ikke kopiering af værker i digitaliseret form.

Digitaliserede billeder omfattes af lovens § 2 om eneret, og kopiering til privat brug er ulovlig uden fotografens specifikke tilladelse.